Dostępność

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności strony internetowej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rawie Mazowieckiej

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Rawie Mazowieckiej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej strony internetowej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rawie Mazowieckiej.

 • Data publikacji strony internetowej: 2020-03-16
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-03-16

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. Zapewnienie dostępności niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.

Zobacz: Ocena możliwości zapewnienia dostępności strony internetowej

Treści niedostępne

Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że: pochodzą z różnych źródeł, opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej, niektóre filmy zamieszczone w serwisie mogą również nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów (z uwagi na fakt, że zostały opublikowane również przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej), część zdjęć nie posiada opisów alternatywnych (opisy będą stopniowo dodawane do zdjęć).

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-12-10
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-12-10

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Paula Smyczek.
 • E-mail: p.smyczek@straz.lodz.pl
 • Telefon: 46 814 40 27

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Komendant Powiatowy KP PSP w Rawie Mazowieckiej
 • Adres: ul. Przemysłowa 2 a
  96-200 Rawa Mazowiecka
 • E-mail: kppsp15@straz.lodz.pl
 • Telefon: 46 814 40 27

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 • Budynek komendy znajduje się przy ul. Przemysłowej 2 a w Rawie Mazowieckiej.
 • Na parking dla interesantów, przed budynkiem komendy, prowadzi droga wewnętrzna, na którą wjeżdża się bezpośrednio z głównej ulicy (ul. Przemysłowej).
 • Główne wejście do budynku nie jest dostępne dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
 • Do wejścia głównego komendy, od strony parkingu dla interesantów, prowadzi najpierw utwardzony chodnik ze stopniami, a następnie schody wykonane z płytek prowadzące bezpośrednio pod drzwi wejścia głównego do komendy, przy których znajduje się domofon, łączący ze służbą dyżurną.
 • Dostęp do budynku komendy, dla osób ze szczególnymi potrzebami, możliwy jest po nawiązaniu kontaktu telefonicznego (46 814 40 27  lub 46 814 56 62) i wówczas służba dyżurna pomaga w dotarciu osoby ze szczególnymi potrzebami do pomieszczenia przyjęć interesantów, na parterze budynku, gdzie będzie możliwa pomoc (funkcjonariusza) pracownika merytorycznego w danej sprawie. Po załatwieniu sprawy służba dyżurna pomaga w wyjściu na zewnątrz osobie ze szczególnymi potrzebami.
 • W budynku komendy nie ma wind.
 • W budynku komendy brak jest dostosowań architektonicznych tj.: platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne, oznaczenia w alfabecie brajla, oznaczenia kontrastowe lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • W budynku nie przewidziano toalety dla osób niepełnosprawnych na parterze budynku.
 • W tutejszej komendzie brak możliwości skorzystania języka migowego.

Koordynator ds. dostępności

Komendant Powiatowy PSP w Rawie Mazowieckiej, w związku realizacją ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062) wyznaczył w Komendzie Powiatowej PSP Panią st.str. Paulę Smyczek do pełnienia funkcji koordynatora do spraw dostępności.

Do zadań koordynatora ds. dostępności należny:
– wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Komendę,
– przygotowanie i koordynacja wdrożenia przez Komendę planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 6 ustawy,
– monitorowanie działalności Komendy w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Dane kontaktowe:
Koordynator ds. dostępności w KP PSP w Rawie Mazowieckiej
st.str. Paula Smyczek
e-mail: p.smyczek@straz.lodz.pl
tel. 46 814 40 27


Plan działania na rzecz zapewnienia poprawy dostępności