Służba w PSP

NABÓR DO SŁUŻBY W PSP NA STANOWISKO STAŻYSTA W SŁUŻBIE PRZYGOTOWAWCZEJ (DOCELOWO: RATOWNIK) – LISTOPAD 2020

21.12.2020 r.

INFORMACJE dot. naboru NA STANOWISKO STAŻYSTA W SŁUŻBIE PRZYGOTOWAWCZEJ (DOCELOWO: RATOWNIK) – LISTOPAD 2020

16.12.2020 r.

INFORMACJE dot. kolejnych etapów naboru NA STANOWISKO STAŻYSTA W SŁUŻBIE PRZYGOTOWAWCZEJ (DOCELOWO: RATOWNIK) – LISTOPAD 2020

Kandydaci powinni okazać aktualne zaświadczenie lekarskie przed przystąpieniem do próby wysokościowej.

10.12.2020 r.

INFORMACJE dot. oceny kandydatów i kolejnych etapów naboru NA STANOWISKO STAŻYSTA W SŁUŻBIE PRZYGOTOWAWCZEJ (DOCELOWO: RATOWNIK) – LISTOPAD 2020

UWAGA!

Z powodu nieczytelnych numerów telefonów podanych w zgłoszeniach osoby, które nie otrzymały wiadomości o swoim numerze indentyfikacyjnym mogą kontaktować się z komendą w celu uzyskania przedmiotowej informacji.


NABÓR DO SŁUŻBY W PSP NA STANOWISKO STAŻYSTA W SŁUŻBIE PRZYGOTOWAWCZEJ (DOCELOWO: STARSZY RATOWNIK) CZERWIEC 2020

10.07.2020 r.

Wyniki naboru po rozmowie kwalifikacyjnej

W związku z organizowanym naborem do służby w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rawie Mazowieckiej informujemy, że wszystkie osoby przystępujące w dniu 10.07.2020 r. do sprawdzianu z pływania, sprawdzianu braku lęku wysokości, weryfikację dokumentów oraz rozmowę kwalifikacyjną pozytywnie zaliczyły poszczególne etapy.

Łączna liczba punktów przyznanych za posiadane wykształcenie, wyszkolenie, inne umiejętności oraz z rozmowy kwalifikacyjnej dla poszczególnych kandydatów przedstawia tabela załączona poniżej.

Kandydata, który uzyskał najwyższą liczbę punktów, kieruje się do komisji lekarskiej podległej ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych w celu orzeczenia zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia służby w Państwowej Straży Pożarnej.

W przypadku gdy komisja lekarska podległa ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych orzeknie, że kandydat jest niezdolny do służby w Państwowej Straży Pożarnej, na badania lekarskie kieruje się kolejnego kandydata z najwyższą liczbą punktów uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym.


09.07.2020 r.

INFORMACJA dot. kolejnych etapów naboru

W związku z organizowanym naborem do służby w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rawie Mazowieckiej informujemy, że na testy sprawnościowe przeprowadzone w dniu 09 lipca 2020 r. w godzinach 8.30 – 12.30. na hali sportowej Tatar w Rawie Mazowieckiej ul. Tatar 1a zgłosiło się 17 osób, z czego minimalną ilość punktów tj. 55 i więcej uzyskało osiem osób, zgodnie z załączonym protokołem.

Osoby, które zostały zakwalifikowane do kolejnego etapu naboru, przystąpią do sprawdzianu z pływania, sprawdzianu braku lęku wysokości oraz rozmowy kwalifikacyjnej w dniu 10 lipca 2020 r.  Sprawdzian z pływania przeprowadzony zostanie na terenie basenu Aquarium Rawa Mazowiecka ul. Katowicka 20 w godzinach 8.00 – 8.30. Sprawdzian braku lęku wysokości zostanie przeprowadzony po zakończonym sprawdzianie z pływania na terenie placu wewnętrznego Komendy.

Proszę o zabranie dokumentów wskazanych w ogłoszeniu o naborze celem weryfikacji informacji zawartych w podaniu kandydata do służby oraz przyznaniu ewentualnych punktów preferencyjnych. Przedmiotowe dokumenty należy złożyć do komisji po zakończonych pozytywnie sprawdzianach z pływania i braku lęku wysokości, a przed rozmową kwalifikacyjną.

Przypominamy o zachowaniu reżimu sanitarnego.


07.07.2020 r.

W związku z organizowanym naborem do służby w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rawie Mazowieckiej informujemy, że wszyscy kandydaci zostali zakwalifikowani do testów sprawnościowych.
Testy  będą przeprowadzone w dniu 9 lipca 2020 r. o godz. 9.00 na hali sportowej Tatar w Rawie Mazowieckiej ul. Tatar 1a.

Prosimy o odpowiednie przygotowanie się kandydatów i zachowanie reżimu sanitarnego.